Access

From Fukuoka Airport

Take the Fukuoka City Subway going to “Meinohama” or “Karatsu” at Fukuoka Airport Station.
Meinohama:Take the JR Chikuhi Line going to “Karatsu” at Meinohama Station. Get off atKyudaigakkentoshi Station.
Karatsu:Get off at Kyudaigakkentoshi Station
Take the Showa Bus going to “Kyudaikougakubumae”.

From Hakata Station

SUBWAY: 
Take the Fukuoka City Subway going to “Meinohama” or “Karatsu” at Hakata Station.
Meinohama:Take the JR Chikuhi Line going to “Karatsu” at Meinohama Station. Get off atKyudaigakkentoshi Station.
Karatsu:Get off at Kyudaigakkentoshi Station
Take the Showa Bus going to “Kyudaikougakubumae”.

BUS:
Take the Nishitetsu Express Bus going to “Kyudaikougakubumae” at Hakata Station A bus stop.

From Tenjin

SUBWAY: 
Take the Fukuoka City Subway going to “Meinohama” or “Karatsu” at Tenjin Station
Meinohama:Take the JR Chikuhi Line going to “Karatsu” at Meinohama Station. Get off atKyudaigakkentoshi Station
Karatsu:Get off at Kyudaigakkentoshi Station. Take the Showa Bus going to “Kyudaikougakubumae”. 

BUS:
Take the Nishitetsu Express Bus going to “Kyudaikougakubumae” at Tenjin2B(soralia stage) or Tenjin-kita bus stop.