Kyushu University@Center for Future ChemistryKyushu University@Center for Future Chemistry

Japanese

HOME

Introductio of CFC

Research Target

Member

Access

News

Link

Member detailsSeiji OgoChihaya AdachiMasashi Ogawa
Future Information Substances Division
@
Seiji Ogo Specialty - Aqueous organometallic chemistry
- Aqueous coordination chemistry
- Aqueous catalysisAqueous Green Chemistry
Aqueous Green Chemistry
 The Future Information Substances Division develops green chemistry with water as its medium, called aqueous green chemistry, based on aqueous molecular information chemistry. The division started research after Seiji Ogo arrived from Osaka University to assume the post of professor on October 2005, and Ryosuke Harada assumed the post of assistant professor on November 2005.
 Conventional chemical engineering and chemical industries have been developed with oil as their basis. In view of the exhaustion of oil resources as chemical raw materials and energy sources, however, we need to establish future chemical engineering and chemical industries based not on petrochemistry but on new chemical fields. Using "water" as its medium, life operates "material circulation" (i.e. nitrogen cycle and carbon cycle) for reproducing required substances by activating "small molecules" such as H2, O2, N2, and CO2 at normal temperatures and pressures, and using them as material for chemical reactions. This research division is creating "aqueous green chemistry" modeled after such an ecosystem based on water.
 As its research strategy, the division considers "pH" in water as "information," and is developing "pH responding molecular catalysts" that effect different catalytic molecular functions by "pH change," namely "infor mation change." By leading the world in conducting aqueous catalytic reactions based on "pH responding molecular catalysts," such as "aqueous H2 activation ," "aqueous N2 fixation," "aqueous CO2 fixation," and "aqueous polymerization," the division aims to develop "new industries that use water in novel ways" in Kyushu.
 Since the start of the Haber-Bosch process for synthesizing ammonia from nitrogen molecules and hydrogen molecules at high temperatures and pressures in 1913, the ammonia synthesis process has undergone various developments and improvements. However, even after almost 100 years of development, extreme conditions at high temperatures and pressures are still required. Therefore, we are making our utmost efforts to develop "nitrogen fixation in water at normal temperatures and pressures" that does not use organic solvents that are hazardous and exhaustible resources. Our specific research strategy is to develop water-soluble molecular catalysts that can convert nitrogen molecules into ammonia in water by using "hydrogen molecules as an electronic source" and "water molecules as a proton source".

PAGE TOP
Center for Future Chemistry, Kyushu University