Kyushu University@Center for Future ChemistryKyushu University@Center for Future Chemistry

Japanese

HOME

Introductio of CFC

Research Target

Member

Access

News

Link

Member detailsSeiji OgoChihaya AdachiMasashi Ogawa
Translational Research Division
@
Masashi Ogawa Specialty - Polymer chemistry
- Life scienceTranslational Research of Newly Developed Materials and Novel Technology
Translational Research of Newly Developed Materialsand Novel Technology
 The Translational Research Division conducts research on the system to immediately put to practical use and industrialize new materials and technological seeds obtained through "Functional Innovation of Molecular Informatics," "future information substances research," and "optical functional materials research." Masashi Ogawa came from Fuji Film Co., Ltd. to assume the post of full-time professor in this division of the Center for Future Chemistry in April 2005. Taking advantage of his experience in elemental research, commercialization research, and being in charge of corporation business, Ogawa has started leading the world in conducting translational research aiming at practical application and the creation of new industries.
 The laboratory will promote the fusion and collaboration between the needs in the fields of life science, nanotechnology material, the environment, energy, information, and light and communication and the technology seeds based on nanotechnology. With the promotion of cooperation between universities and companies by deepening close mutual understanding with development engineers belonging to companies from the perspective of manufacturing, the laboratory aims at developing new technologies required for practical application and industrialization. The laboratory also aims at playing a central role in promoting the organic integration of the needs of companies and the seeds of universities. For that purpose, the laboratory will conduct research and promote human resources development with the aim of establishing the intellectual information system for linking market needs and information to chemical research as well as the system for promoting cooperation with companies regarding the obtained research results.
 Moreover, in cooperation with organizations in Asia, Fukuoka City, Fukuoka Prefecture, and Saga University Synchrotron Light Application Center, the laboratory will promote social contribution such as the promotion of intellectual cooperation, creation of new industries, and human resources development.
 For creating new industries, the laboratory will respond to a variety of company needs and build strong relationships of mutual trust with the persons in charge of development in companies. In order to respond to such company needs, the laboratory will promote accurate coordination of technology seeds of Kyushu University in close cooperation with the Intellectual Property Management Center of Kyushu University. Thus, the laboratory aims at conducting comprehensive cooperation research and establishing industrial cooperation networks in the new era.

PAGE TOP
Center for Future Chemistry, Kyushu University