Kyushu University@Center for Future ChemistryKyushu University@Center for Future Chemistry

Japanese

HOME

Introductio of CFC

Research Target

Member

Access

News

Link

News
New research facility will open in Ito area from April 1st 2008!
@ Fukuoka City Industry-Academia Collaboration Center (FCIACC)
http://sangaku-center.city.fukuoka.jp

We have an opening ceremony in April 16th 2008 at FCICC.

Center for Future Chemistry, Kyushu University