Members

STAFF

hisaeda_top

Professor

Yoshio HISAEDA

Tel. 092-802-2826

E-mail: yhisatcm(at)
mail.cstm.kyushu-u.ac.jp

shimakoshi_top

Professor

Hisashi SHIMAKOSHI

Tel. 092-802-2828

E-mail: shimakoshi(at)
mail.cstm.kyushu-u.ac.jp

ono_top

Associate Professor

Toshikazu ONO

Tel. 092-802-2830

E-mail: tono(at)
mail.cstm.kyushu-u.ac.jp

Assistant Professor

Taro Koide

Tel. 092-802-2831
E-mail: masko(at)ms.
hisaeda.cstm.kyushu-u.ac.jp

demo_pic

Technical Assistant

Takahiro MASUKO

E-mail: masko(at)ms.
hisaeda.cstm.kyushu-u.ac.jp

demo_pic

Office Work Assistant

Misao NODA

Tel. 092-802-2830

E-mail: noda.misao(at)mail.cstm.
kyushu-u.ca.jp

Students

D3

 • Luxia CUI
 • Kohei ISHIHAMA
 • Daiki KOGA

D2

 • Moniruzzaman Mohammad
 • Zhi ZHANG
 • Yoshio YANO
 • Zihan ZHOU

D1

 • Jiamin CHENG

M2

 • Yuki ANAI
 • Shohei IWAMORI
 • Kazuki KIMURA
 • Hyuga SHINJO
 • Keita SHICHIJO
 • Kosuke TANAKA

M1

 • Takafumi ICHIKI
 • Megumi IHARA

B4

 • Rena ARIMA
 • Kodai UENO
 • Hina TATSUYAMA
 • Kensho SHIGEHIRA
 • Satoshi FUKUTOMI

Visiting Student